Algemene voorwaarden


Inleiding

Op de website www.spellenbox.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete spellen kan verzamelen en berichten kan plaatsen. Om gebruik te maken van alles wat onze Website te bieden heeft moet je wel een aantal regels respecteren. Deze regels en andere rechten en plichten van www.spellenbox.nl staan hieronder beschreven. Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden van Spellenbox.nl dan ook aandachtig door.

Artikel 1. Wanneer de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen www.spellenbox.nl en ieder gebruik van de Website. Hieronder valt in ieder geval het spelen van spelletjes, het aanmaken en gebruiken van een profiel en aanvragen en ontvangen van de nieuwsbrief. Iedereen die de overeenkomst sluit met www.spellenbox.nl, iedereen die spelletjes speelt op de Website en iedereen die het profielgedeelte bezoekt is een Gebruiker van de Website. De Gebruiker kan zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. Op de Website staan links naar websites van derden. Het is duidelijk dat je www.spellenbox.nl hebt verlaten als je op een link naar een website van een derde hebt geklikt. Op het moment dat je www.spellenbox.nl hebt verlaten gelden de voorwaarden van de aanbieders van die website. Wij adviseren dan ook de daar geldende voorwaarden goed door te nemen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op doordat jij, de Gebruiker, je registreert via de Website. De overeenkomst komt ook tot stand doordat jij, de Gebruiker, gebruik maakt van de Website. www.spellenbox.nl heeft het recht, zonder opgaaf van reden, een Gebruiker te weigeren.

Artikel 3. De voorwaarden voor het gebruik van de Website

Om gebruik te mogen maken van de Website moet je tenminste 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger (hierna: Ouders). Hier word je ook op gewezen op de Website. www.spellenbox.nl gaat er dan ook vanuit dat een Gebruiker 16 jaar of ouder is of met toestemming van zijn of haar Ouders gebruikmaakt van de Website. www.spellenbox.nl heeft het recht de programmatuur van www.spellenbox.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Je onthoudt je van ongeoorloofd gebruik van de Website en je zult je opstellen en gedragen conform hetgeen door www.spellenbox.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker van de Website. Dit betekent in ieder geval dat je de Website niet mag gebruiken voor eigen gewin of de Website schade mag toebrengen. Als je toch in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft www.spellenbox.nl het recht je zonder opgaaf van redenen te weigeren, te verwijderen en om je de toegang tot de Website en haar mogelijkheden te ontzeggen/te blokkeren.

Artikel 4. Intellectueel Eigendom

De Website bevat diverse spelletjes afkomstig van verschillende ontwikkelaars. Op de spellen die op de Website van www.spellenbox.nl staan rust Auteursrecht. Deze rechten zijn doorgaans eigendom van de toeleveranciers van www.spellenbox.nl. In het laatste geval hebben wij toestemming van de leveranciers om de spellen te plaatsen. In sommige gevallen hebben wij echter de rechthebbende van het auteursrecht niet kunnen achterhalen. Mocht jij de rechthebbende zijn van een spel en geen toestemming hebben gegeven, dan kan je altijd gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure (zie ook artikel 10). www.spellenbox.nl plaatst ook directe links (deeplinks) naar spellen op andermans websites. Mocht je het niet eens zijn met een directe link naar jouw spel dan kun je gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure. Als Gebruiker heb je alleen het recht om de spellen te spelen op de Website.

Artikel 5. Onderhoud van en wijzigingen in de Website

Spellenbox.nl behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en servers van www.spellenbox.nl. www.spellenbox.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens jou of een andere Gebruiker gehouden zijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Spellenbox.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van jouw profiel en/of de daaraan gekoppelde gegevens dan wel immateriële schade. Spellenbox.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door het bezoeken van websites van derden. Spellenbox.nl doet zijn best om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste spellen, advertenties of berichten op de Website terecht komen. Doch is het niet mogelijk om alles te monitoren en heeft Spellenbox.nl niet altijd controle over de advertenties. Spellenbox.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige door jou geleden schade vanwege het onverhoopt wel aanwezig zijn van zulke informatie. Je kunt altijd contact opnemen met Spellenbox.nl, mocht je dergelijke informatie tegenkomen. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

Artikel 7. Duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door Spellenbox.nl en door jou worden opgezegd zonder redenen en motivering. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de volgende (delen van) artikelen van kracht:

Artikel 8. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

Spellenbox.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien je een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren, kan je tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.

Artikel 9. Notice & Takedown procedure

Spellenbox.nl hanteert een procedure waarmee Gebruikers van de Website waaronder ouders van kinderen onder de 16, auteursrechthebbenden van spellen en andere Gebruikers van de Website een melding kunnen maken van naar hun mening aangeboden of gepubliceerde onrechtmatige of ongewenste informatie.

Als een klacht naar het oordeel van Spellenbox.nl of haar juridisch adviseur gerechtvaardigd is, is Spellenbox.nl gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Spellenbox.nl gerechtigd persoonsgegevens van jou te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties indien jij het materiaal hebt geplaatst of lijkt te hebben geplaatst. Spellenbox.nl zal je informeren over het verloop van deze procedure. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Spellenbox.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen. Spellenbox.nl kan hierbij alle relevante informatie over jou en andere mogelijk betrokken Gebruiker(s) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Spellenbox.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. Bij herhaaldelijke klachten over de door jou aangeboden informatie is Spellenbox.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen en je te weren van de Website.

Je vrijwaart Spellenbox.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Spellenbox.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt door een ingrijpen van Spellenbox.nl in het kader van de klachtenprocedure, ook niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Artikel 10. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Zwolle. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen bij de overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact

Mocht je na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik bij voorkeur het contactformulier. Spellenbox.nl

E-mail: info@spellenbox.nl